August 3rd, 2008

(no subject)

На небе догорели янтари,
И вечер лег на синие панели.
От сумерек, от гаснущей зари
Здесь все тона изящной акварели…


Юрий Олеша, 1917